Translation Service/Contact@Andres

Chinese pinyin pronunciations and structures
mp3 audio and YouTube video instruction and exercise
Chinese audio


Chinese pinyin structures/words index

rhyme:
a
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

a, ba, ca, cha, da, fa, ga, ha, ka, la,
ma, na, pa, sa, sha, ta, wa, ya, za, zha

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ai
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ai, bai, cai, chai, dai, gai, hai, kai, lai,
mai, nai, pai, sai, shai, tai, wai, zai, zhai

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
an
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

an, ban, can, chan, dan, fan, gan, han, kan, lan,
man, nan, pan, ran, san, shan, tan, wan, yan, zan, zhan

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ang
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ang, bang, cang, chang, dang, fang, gang, hang, kang, lang, mang, nang, pang, rang, sang, shang, tang, wang, yang, zang, zhang

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ao
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ao, bao, cao, chao, dao, gao, hao, kao, lao,
mao, nao, pao, rao, sao, shao, tao, yao, zao, zhao

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
B,b
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ba, bai, ban, bang, bao, bei, ben, beng,
bi, bian, biao, bie, bin, bing, bo, bu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
C,c
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ca, cai, can, cang, cao, ce, cen, ceng,
ci, cong, cou, cu, cuan, cui, cun, cuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
Ch
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

cha, chai, chan, chang, chao, che, chen, cheng, chi, chong, chou, chu, chuai, chuan, chuang, chui, chun, chuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
D,d
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

da, dai, dan, dang, dao, de, dei, deng, di, dian, diao, die, ding, diu, dong, dou, du, duan, dui, dun, duo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
e
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

e, ce, che, de, ge, he, ke,
le, ne, re, se, she, te, ze, zhe

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ei
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

bei, dei, fei, gei, hei, lei, mei, nei, pei, shei, wei, zei

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
en
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

en, ben, cen, chen, fen, gen, hen, ken, men, nen, pen, ren, sen, shen, wen, zen, zhen

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
eng
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

beng, ceng, cheng, deng, feng, geng, heng, keng, leng, meng, neng, peng, reng, seng, sheng, teng, weng, zeng, zheng

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
er
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

er

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
F,f
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

fa, fan, fang, fei, fen, feng, fo, fou, fu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
G,g
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ga, gai, gan, gang, gao, ge, gei, gen, geng, gong, gou, gu, gua, guai, guan, guang, gui, gun, guo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
H,h
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ha, hai, han, hang, hao, he, hei, hen, heng, hong, hou, hu, hua, huai, huan, huang, hui, hun, huo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
i,y
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

i,yi, bi, di, ji, li, mi, ni, pi, qi, ti, xi

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ia
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ia,ya, jia, qia, xia

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ian
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ian,yan, bian, dian, jian, lian,
mian, nian, pian, qian, tian, xian

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
iang
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

iang,yang, jiang, liang, niang, qiang, xiang

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
iao
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

iao,yao, biao, diao, jiao, liao,
miao, niao, piao, qiao, tiao, xiao

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ie
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ie,ye, bie, die, jie, lie, mie, nie, pie, qie, tie, xie

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
in
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

in,yin, bin, jin, lin, min, nin, pin, qin, xin

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ing
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ing,ying, bing, ding, jing, ling,
ming, ning, ping, qing, ting, xing

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
iong
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

iong,yong, jiong, qiong, xiong

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
iu
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

iu,you, diu, jiu, liu, miu, niu, qiu, xiu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
J,j
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ji, jia, jian, jiang, jiao, jie, jin, jing,
jiong, jiu, ju, juan, jue, jun

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
K,k
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ka, kai, kan, kang, kao, ke, ken, keng, kong, kou, ku, kua, kuai, kuan, kuang, kui, kun, kuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
L,l
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

la, lai, lan, lang, lao, le, lei, leng, li, lian, liang, liao, lie, lin, ling, liu, long, lou, lu, luan, lun, luo, , lüe

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
M,m
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ma, mai, man, mang, mao, mei, men, meng, mi, mian, miao, mie, min, ming, miu, mo, mou, mu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
N,n
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

na, nai, nan, nang, nao, ne, nei, nen, neng, ni, nian, niang, niao, nie, nin, ning, niu, nong, nu, nuan, nuo, , nüe,

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
o
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

o, bo, chuo, cuo, duo, fo, guo, huo, kuo, luo, mo, nuo, po, ruo, shuo, suo, tuo, wo, yo, zhuo, zuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ong
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ong,weng, chong, cong, dong, gong, hong, kong, long, nong, rong, song, tong, zhong, zong

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ou
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ou, chou, cou, dou, fou, gou, hou, kou, lou, mou, pou, rou, shou, sou, tou, you, zhou, zou

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
P,p
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

pa, pai, pan, pang, pao, pei, pen, peng,
pi, pian, piao, pie, pin, ping, po, pou, pu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
Q,q
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

qi, qia, qian, qiang, qiao, qie, qin, qing,
qiong, qiu, qu, quan, que, qun

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
R,r
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ran, rang, rao, re, ren, reng, ri,
rong, rou, ru, ruan, rui, run, ruo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
S,s
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

sa, sai, san, sang, sao, se, sen, seng,
si, song, sou, su, suan, sui, sun, suo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
Sh
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

sha, shai, shan, shang, shao, she, shei, shen, sheng, shi, shou, shu, shua, shuai, shuan, shuang, shui, shun, shuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
T,t
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ta, tai, tan, tang, tao, te, teng, ti, tian, tiao,
tie, ting, tong, tou, tu, tuan, tui, tun, tuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
u
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

u,wu, bu, chu, cu, du, fu, gu, hu, ku, lu, mu, nu, pu, ru, shu, su, tu, zhu, zu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ua
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ua,wa, gua, hua, kua, shua, zhua

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
uai
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

uai,wai, chuai, guai, huai, kuai, shuai, zhuai

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
uan
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

uan,wan, chuan, cuan, duan, guan, huan, kuan,
luan, nuan, ruan, shuan, suan, tuan, zhuan, zuan

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
uang
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

uang,wang, chuang, guang,
huang, kuang, shuang, zhuang

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ui
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ui,wei, chui, cui, dui, gui, hui,
kui, rui, shui, sui, tui, zhui, zui

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
un
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

un,wen, chun, cun, dun, gun, hun,
kun, lun, run, shun, sun, tun, zhun, zun

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
uo
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

uo,wo, chuo, cuo, duo, guo, huo, kuo,
luo, nuo, ruo, shuo, suo, tuo, zhuo, zuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ü
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ü,yu, ju, , , qu, xu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
üan
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

üan,yuan, juan, quan, xuan

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
üe
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

üe,yue, jue, lüe, nüe, que, xue

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ün
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ün,yun, jun, qun, xun

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
üng
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

üng,yong, jiong, qiong, xiong

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
W,w
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

wa, wai, wan, wang, wei, wen, weng, wo, wu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
X,x
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

xi, xia, xian, xiang, xiao, xie,
xin, xing, xiong, xiu, xu, xuan, xue, xun

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
Y,y
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ya, yan, yang, yao, ye, yi, yin, ying,
yo, yong, you, yu, yuan, yue, yun

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
Z,z
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

za, zai, zan, zang, zao, ze, zei, zen, zeng,
zi, zong, zou, zu, zuan, zui, zun, zuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
Zh
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

zha, zhai, zhan, zhang, zhao, zhe, zhen, zheng, zhi, zhong, zhou, zhu, zhua, zhuai, zhuan, zhuang, zhui, zhun, zhuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

Back to Top