Translation Service/Contact@Andres

Search Chinese symbols/words through this site:

Index of Chinese Phrases and Vocabulary
with mp3 audio pronunciations and related video instruction lesson


Let's Talk in Chinese Lessons Series
Learning Chinese words and phrases
easily with brief video instructions

Chinese Lessons Main Page Category


Let's Talk in Chinese 16

Where are you from? 你從哪裡來
Where are you going? 你要去哪裡

Please practice pronunciation with videos:

New daily lesson will be updated everyday.
Please subscribe Andres Leo's Chinese lessons!


Phrases and Vocabulary of the lesson today

Where are you from?

你從哪裡來

Nǐ cóng nǎ-lǐ lái

you

from

cóng

where

哪裡

nǎ-lǐ

come

lái

where

哪裡

nǎ-lǐ

where

inside

I came from the United States.

我從美國來

Wǒ cóng měi-guó lái

I

from

cóng

United States

美國

měi-guó

come

lái

United States

美國

měi-guó

beautiful

měi

nation

guó

Where are you going?

你要去哪裡

Nǐ yào qù nǎ-lǐ

you

want

yào

go

where

哪裡

nǎ-lǐ

I am going to Taipei.

我要去台北

Wǒ yào qù tái-běi

I

want

yào

go

Taipei

台北

tái-běi

Taipei

台北

tái-běi

Taiwan

tái

north

běi

I am a student.

我是學生

Wǒ shì xué shēng

I

am

shì

student

學生

xué shēng

student

學生

xué shēng

learn

xué

student

shēng

I am learning Chinese.

我正在學中文

Wǒ zhèng-zài xué zhōng-wén

I

being (doing)

正在

zhèng-zài

learn

xué

Chinese

中文

zhōng-wén

being (doing)

正在

zhèng-zài

right

zhèng

at

zài

Chinese language

中文

zhōng-wén

China

zhōng

language

wén

I'm a teacher.

我是老師

Wǒ shì lǎo-shī

I

am

shì

teacher

老師

lǎo-shī

teacher

老師

lǎo-shī

experienced

lǎo

teacher

shī

I am traveling.

我正在旅行

Wǒ zhèng-zài lǚ-xíng

I

being (doing)

正在

zhèng-zài

travel

旅行

lǚ-xíng

travel

旅行

lǚ-xíng

travel

walk

xíng

practice with video


Chinese Lessons Main Page Category

Back to Top